Whistleblowing

WHISTLEBLOWING 


Zavedení vnitřního oznamovacího systému

 

Společnost TIRAD s.r.o. zavádí Vnitřní ohlašovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů od 15.12.2023.

 1.    Příslušná osoba

Společnost TIRAD, s.r.o. na základě výše uvedené směrnice a zákona ustanovila tzv. příslušnou osobu, tedy osobu, ke které budou směřovat veškerá oznámení, která bude tyto oznámení řešit a komunikovat s oznamovatelem.

Kontakt:

Email:                 ivana_prusova@dme.net

Telefon:             +420 720 061 845

Adresa:              Šašovice 62, 675 26 Želetava

Kancelář:          hala 1, 1. patro, boční trakt – oznámení lze podat i osobně, nejlépe pak po telefonické domluvě

Povinnosti příslušné osoby:

 • Přijímá a posuzuje oznámení.
 • Prověřuje události, osoby, v případě nutnosti nechává vypracovat znalecké posudky, popřípadě rozhoduje, zda bude informovat orgány činné v trestním řízení.
 • Navrhuje společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.
 • Zachovává absolutní mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti.
 • Oznamovateli musí do 7 dnů od obdržení oznámení sdělit, že bylo jeho oznámení přijato.
 • Oznamovateli musí do 30 dnů doručit vyrozumění o vyřešení oznámení, toto vyrozumění se může posunout dvakrát o 30 dnů, a to v případech skutkově nebo právně složitých.

 2.    Oznamovatel

 • Oznamovatelem se rozumí osoba, která využije vnitřní oznamovací systém k podání informace obsahující podezření na spáchání protiprávního nebo protietického jednání ve společnosti.
 • Společnost TIRAD bere všechny incidenty a obvinění vážně, bez ohledu na to, zda je vznesou zaměstnanci, obchodní partneři, dotčené strany nebo jiné třetí strany.

 3.    Způsoby podání oznámení

 Oznámení lze provést:

Oba kanály hlášení lze používat anonymně, pokud to povolují místní zákony. Pokud tak učiníte, poskytněte nám co nejvíce podrobných informací, které nám umožní provést vyšetřování.

 •  Osobně, přímo Příslušné osobě
 •  Předložením zprávy Ministerstvu spravedlnosti, které provozuje externí systém whistleblowingu. Více informací naleznete na on https://oznamovatel.justice.cz/

 

 4.    Pro jaké typy obav lze postup použít?

 • Postup je určen pro obavy týkající se potenciálních rizik nebo porušení zákona, Kodexu etického obchodního chování společnosti nebo zásad společnosti.

 

5.    Jaké jsou procedurální kroky při hlášení problému?

 • Po obdržení podnětu obdrží oznamovatel do sedmi dnů potvrzení o přijetí a kontaktní osobu pro další komunikaci. Obavy jsou předány týmu odborníků v našem oddělení Compliance k dalšímu přezkoumání a prošetření.
 • Tým odborníků provede počáteční předběžné šetření, aby zjistil, zda existují dostatečné důkazy o skutečném riziku nebo porušení. V případě potřeby si tým odborníků vyžádá další informace od oznamovatele obav.
 • Pokud jsou obavy oprávněné, mohou být podniknuty další vyšetřovací kroky ke zjištění skutečností. Pokud se incident potvrdí, budou přijata vhodná nápravná a preventivní opatření.
 • Po provedení jakýchkoli nápravných opatření bude osoba, která vznesla obavy, informována o výsledcích. To se obvykle provádí do tří měsíců po potvrzení přijetí (doba šetření se může případ od případu lišit).
 • Podrobné vysvětlení výsledků není poskytnuto, pokud to má oddělení Compliance ve společnosti TIRAD nebo Hillenbrand zakázáno z právních, úředních nebo praktických důvodů.

  6.    Ochrana před odvetou

 • Se všemi informacemi poskytnutými předkladatelem obav, zejména s totožností, bude nakládáno jako s důvěrnými v souladu s právními požadavky.
 • TIRAD nebude tolerovat odvetná opatření proti komukoli, kdo v dobré víře nahlásí problém, nebo proti komukoli, kdo se účastní vyšetřování.
 • Pokud se domníváte, že jste byli svědky odvetných opatření nebo jste byli svědky odvetných opatření, okamžitě to nahlaste prostřednictvím příslušných kanálů.