GDPR

TIRAD. EHP/UK Oznámení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: srpen 2021

Společnost TIRAD s.r.o. (dále jen „TIRAD“ „my“, „nás“ nebo „naše“) se zavazuje dodržovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („GDPR“), obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve Spojeném království a britský zákon o ochraně údajů z r. 2018 v souvislosti se shromažďováním, uchováváním, používáním a jiným zpracováním osobních údajů subjektů údajů v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) a Spojeném království („Spojené království“).

Toto oznámení o ochraně osobních údajů informuje uživatele www.tirad.cz  (dále jen „webové stránky“) v rámci EHP a UK o tom, jak TIRAD, jako správce ve smyslu GDPR, shromažďuje, zpracovává a sdílí osobní údaje těchto uživatelů.  

Shromažďování osobních dat

TIRAD může získávat vaše osobní údaje z různých zdrojů, mimo jiné prostřednictvím našich webových stránek.

Vaše osobní údaje můžeme také získat, když nás kontaktujete telefonicky nebo e-mailem. Můžeme poskytnout další podrobnosti o dalších osobních údajích, které od vás shromažďujeme v době shromažďování.

Osobní údaje, které poskytnete

Shromažďujeme o vás osobní údaje, které nám poskytnete, když nás kontaktujete nebo požadujete informace o našich produktech a službách. Mezi osobní údaje, které o vás můžeme shromažďovat, patří vaše jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa (město, země, provincie/oblast), společnost, telefonní číslo a obsah zprávy. Shromažďujeme také další osobní údaje, které nám dle vašeho výběru poskytnete.

Soubory cookie a další sledovací technologie používáme také k automatickému shromažďování osobních údajů o vás, když vstupujete na naše webové stránky nebo když je používáte. Další informace o souborech cookie a dalších sledovacích technologiích naleznete v našem oznámení o souborech cookie. Mezi osobní údaje, které od vás můžeme automaticky shromažďovat, patří vaše IP adresa; informace o typu vašeho prohlížeče, zařízení používaném k přístupu na naše webové stránky a údaje týkající se hardwaru připojeného k síti; a informace týkající se vašich interakcí se stránkami, které navštěvujete na našich webových stránkách.  

Právní základy pro zpracování osobních údajů

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled legislativních rámců, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje, a uvádí účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme.

 

 

 

Účel zpracování

Osobní údaje zahrnují

Legislativní rámec

Komunikace s vámi, včetně zodpovídání vašich otázek a odpovídání na vaše žádosti o informace.

Jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa a telefonní číslo

Oprávněné zájmy společnosti TIRAD komunikovat se subjekty údajů a poskytovat jim požadované informace.

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, podle niž je subjekt údajů povinen poskytovat subjektům údajů služby, které požadují.

Vývoj a vylepšování webových stránek.

Údaje shromažďované soubory cookie a dalšími sledovacími technologiemi

Oprávněné zájmy společnosti TIRAD pochopit způsoby, jakými se subjekty údajů zabývají jejími webovými stránkami za účelem zlepšení funkčnosti webových stránek a zkušeností subjektů údajů na webových stránkách.

Poskytování požadovaných produktů a služeb.

Jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa a telefonní číslo

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, podle niž je subjekt údajů povinen poskytovat subjektům údajů služby, které požadují.

Sdílení vašich osobních údajů s našimi poskytovateli služeb, aby mohli plnit funkce naším jménem.

Jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa a telefonní číslo

Oprávněné zájmy společnosti TIRAD na provozování své činnosti.

Sdílení vašich osobních údajů s analytickými partnery za účelem vylepšení našich služeb a webových stránek.

Údaje shromažďované soubory cookie a dalšími sledovacími technologiemi

Souhlas (v případech, kdy to vyžaduje zákon)

Oprávněné zájmy společnosti TIRAD analyzovat způsoby, jakými subjekty údajů vstupují na její webové stránky a používají je, za účelem dalšího zlepšování webových stránek.  

Dodržování platných zákonných požadavků

Jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa a telefonní číslo

Údaje shromažďované soubory cookie a dalšími sledovacími technologiemi

Dodržování zákonných povinností (v reakci na žádosti členských států EHP nebo UK).

Řešení právních problémů a sporů.

Jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa a telefonní číslo

Údaje shromažďované soubory cookie a dalšími sledovacími technologiemi

Dodržování zákonných povinností (pokud to vyžadují členské státy EHP nebo UK).

Oprávněné zájmy společnosti TIRAD uplatnit nebo chránit právní nároky.

Analýza a zlepšování bezpečnosti a zabezpečení webových stránek.

Jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa a telefonní číslo

Údaje shromažďované soubory cookie a dalšími sledovacími technologiemi

Oprávněné zájmy společnosti TIRAD zavést a posílit bezpečnostní opatření a chránit před podvody, spamem a zneužíváním.

Vyšetřování podezření na nezákonné činnosti, odvody, hrozby újmy a porušování našich všeobecných obchodních podmínek, předcházení nebo reakce na takové nezákonné činnosti.

Jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa a telefonní číslo

Údaje shromažďované soubory cookie a dalšími sledovacími technologiemi.

Oprávněné zájmy společnosti TIRAD s cílem zabránit neoprávněným nebo nezákonným aktivitám na jejích webových stránkách nebo předcházet hrozbám poškození a řešit je.

 

Zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet za následujících okolností:

 

 • S vaším souhlasem nebo na váš pokyn.

 

 • S naší mateřskou společností, dceřinými a přidruženými společnostmi.

 

 • S dodavateli, kteří poskytují služby naším jménem. Mezi příklady patří prodejci poskytující služby související s distribucí marketingových a propagačních materiálů, analytikou webových stránek, reklamou a ukládáním dat.

 

 • Pokud se domníváme, že je takové zveřejnění nezbytné. Např.,
  • dodržení příslušných zákonů nebo reakce na předvolání, zatykač nebo soudní příkaz, který nám byl doručen;
  • reakce na žádosti vládních agentur, včetně donucovacích orgánů;
  • pokud se domníváme, že vaše akce jsou v rozporu s našimi podmínkami služby a příslušnými podmínkami nebo zásadami;
  • při ochraně práv, majetku, života, zdraví, zabezpečení nebo bezpečnosti společnosti TIRAD, jejích zaměstnanců, webových stránek a jejích uživatelů nebo jakékoli třetí strany; nebo
  • pro stanovení obhajoby nebo nároků při jakémkoli právním jednání nebo sporu zahrnujícím společnost TIRAD nebo kteréhokoli z jejích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů nebo partnerů.

 

V případě, že prodáme, převedeme nebo postoupíme veškerou naši obchodní činnost nebo majetek nebo jejich část (např. v návaznosti na prodej, fúzi, konsolidaci, změnu kontroly, reorganizaci, úpadek nebo jakoukoli jinou obchodní transakci, včetně vyjednávání a náležité péče o tyto transakce), vyhrazujeme si právo zveřejnit jakékoli osobní údaje, které o vás nebo od vás shromažďujeme.

 

Přenos osobních údajů mimo EHP nebo UK

 

Pokud předáme vaše osobní údaje mimo EHP nebo Spojené království do zemí, které Evropská komise (nebo v UK po přechodném období Státní tajemník) nepovažuje za země, které poskytují příslušnou úroveň ochrany, bude takový přenos údajů v případě potřeby založen na standardních smluvních doložkách schválených Evropskou komisí (nebo ve Spojeném království po přechodném období Parlamentem nebo jiným subjektem popsaným v britském zákoně o ochraně údajů), které ukládají stranám přenosů povinnosti v oblasti ochrany údajů.

 

Chcete-li získat další informace o mechanismu/mechanismech použitých k přenosu vašich osobních údajů, kontaktujte nás na privacy@dme.net  

 

Zabezpečení

 

Udržujeme příslušná administrativní, technická a fyzická opatření, která chrání vaše osobní údaje před neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo změnou. Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí k zabezpečení osobních údajů, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost osobních údajů získaných nebo uložených elektronicky.

 

Odkazy na webové stránky a služby třetích stran

 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo služby, které nejsou námi kontrolovány; tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a informace. Nezodpovídáme za shromažďování údajů nebo postupy ochrany osobních údajů třetích stran a doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů nebo oznámení zveřejněná na těchto webových stránkách třetích stran, kde získáte další informace.

 

Sociální funkce

 

Některé funkce na našich webových stránkách umožňují interakce, které zahájíte mezi webovými stránkami a službami třetích stran, jako jsou sociální sítě („sociální funkce“). Mezi příklady sociálních funkcí patří funkce, které vám umožňují „lajkovat“ nebo „sdílet“ náš obsah a funkce, které jinak spojují webové stránky se službou třetí strany (např. Za účelem stahování nebo zasílání informací na webové stránky nebo z nich).  Pokud používáte sociální funkce a potenciálně další služby třetích stran, informace, které zveřejníte nebo ke kterým poskytnete přístup, mohou být veřejně zobrazeny službou třetí strany, kterou používáte. Také společnost TIRAD a třetí strana mohou mít přístup k určitým informacím o vás a vašem používání webových stránek a služeb třetích stran.

 

Uchovávání údajů

 

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné k plnění našich povinností nebo k dosažení účelů, pro které byly informace shromážděny, nebo jak to umožňují příslušné zákony. Abychom určili vhodné období uchování, zvážíme množství, povahu a citlivost údajů; potenciální riziko poškození v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění údajů; účely, pro které údaje zpracováváme; zda můžeme dosáhnout cílů jinými prostředky; a příslušné zákonné požadavky.

 

Práva a možnosti

 

Subjekty údajů z EHP/Spojeného království mají určitá práva týkající se jejich osobních údajů. Za určitých podmínek můžete společnost TIRAD požádat, aby ve vztahu k vašim osobním údajům, které uchováváme, provedla následující opatření:

 • Poskytnout vám informace o našem zpracování vašich osobních údajů a poskytnout vám přístup k vašim osobním údajům.
 • Aktualizovat nebo opravit nepřesnosti ve vašich osobních údajích.
 • Vymazat vaše osobní údaje.
 • Přenést strojově čitelnou kopii vašich osobních údajů vám nebo třetí straně podle vašeho výběru.
 • Omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • Vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. 
 • Vznést námitky na spoléhání se na naše oprávněné zájmy jako základ pro zpracování vašich osobních údajů.

 

Tyto žádosti můžete odeslat e-mailem na adresu privacy@dme.net  nebo na naši poštovní adresu uvedenou níže v části „Kontaktujte nás”. Před zpracováním vaší žádosti po vás můžeme požadovat informace, které pomohou potvrdit vaši totožnost. Příslušná legislativa může vyžadovat nebo povolit zamítnutí vaší žádosti. Pokud vaši žádost zamítneme, řekneme vám proč, s výhradou zákonných omezení.

 

Pokud byste chtěli podat stížnost na naše používání vašich osobních údajů nebo naši reakci na vaše požadavky týkající se vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@dme.net. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů. Informace o vašem orgánu dozoru nad ochranou údajů v EHP najdete zde nebo o kanceláři britského komisaře pro informace zde.

 

Vaše možnosti

 

Možnost zrušit sledování technologií

 

Běžné soubory cookie mohou být obecně deaktivovány nebo odstraněny pomocí nástrojů dostupných jako součást většiny komerčních prohlížečů a v některých případech mohou být v budoucnu zablokovány výběrem určitých nastavení. Dostupné možnosti a použitý mechanismus se budou lišit prohlížeč od prohlížeče. Taková nastavení prohlížeče se obvykle nacházejí v nabídce „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Předvolby“. Můžete se také podívat do nabídky „nápovědy“ prohlížeče. Další informace o souborech cookie a o tom, jak soubory cookie blokovat v různých typech prohlížečů, naleznete na stránce http://www.allaboutcookie.org. Také nástroje z komerčních prohlížečů nemusí být účinné, pokud jde o soubory cookie Flash (známé také jako lokálně sdílené objekty), soubory cookie HTML5 nebo jiné sledovací technologie. Informace o deaktivaci Flash cookie najdete na adrese https://helpx.adobe.com/flashplayer/kb/disable-local-shared-objects-flash.html. Mějte prosím na paměti, že pokud tyto technologie zakážete nebo odeberete, některé části našich webových stránek nemusí fungovat a když se na naše webové stránky znovu vrátíte, vaše schopnost omezit technologie sledování založené na prohlížeči závisí na nastavení a omezení vašeho prohlížeče.

 

Možnost odhlásit se ze služby Analytics

Možnosti týkající se používání souborů cookie ze služby Google Analytics můžete provádět na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů

 

Společnost TIRAD si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Změny budou účinné okamžitě po zveřejnění revidovaného oznámení o ochraně osobních údajů, jak je uvedeno v datu „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky. Doporučujeme vám, abyste na této stránce pravidelně kontrolovali nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

 

Kontaktujte nás

 

V souvislosti s tímto oznámením o ochraně osobních údajů můžete kontaktovat společnost TIRAD na adrese privacy@dme.net .

Můžete nás rovněž oslovit písemně na adrese:

 

TIRAD s.r.o.

Šašovice 62

675 26, Želetava

Czech Republic